Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

PRESENTACIÓN
Esta asignatura es una introducción a los principios básicos de la economía. Proporciona al alumno el esquema analítico y conceptual necesario para progresar en asignaturas de la materia como Economía Laboral o en otras como Historia Económica, Política y Social de los Siglos XX y XXI
 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assimilació i comprensió dels conceptes bàsics de la microeconomia i de la macroeconomia.
 • Aptitud per al raonament analític i crític de la presa de decisions dels agents econòmics.
 • Comprendre i saber interpretar la realitat econòmica d'un país i la seua política econòmica, monetària i fiscal.
 • Fer servir un vocabulari correcte de termes macroeconòmics i microeconòmics, a més d'un registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Asimilación y comprensión de los conceptos básicos de la microeconomía y de la macroeconomía.
Aptitud para el razonamiento analítico y crítico de la toma de decisiones de los agentes económicos
Comprender y saber interpretar la realidad económica de un país y su política económica, monetaria y fiscal
Manejar un vocabulario correcto de términos macro y microeconómicos, así como un registro escrito adecuado

 

 

Dades generals

Codi: 28003
Professor/a responsable:
MARTINEZ MORA, CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix