Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Contexto: La asignatura violencia y género: aspectos interdisciplinares aporta al alumnado la formación necesaria respecto a la violencia de género desde la las perspectivas penal, procesal, sociológica y psicológica

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El coneixement, la sensibilització i conscienciació de la importància que per als futurs professionals de la criminologia té el coneixement de la violència de gènere a l'hora d'abordar-la i prevenir-la, així com el coneixement de l'evolució de les polítiques criminals i de les diverses figures delictives en matèria de violència de gènere i de les diferents actuacions processals que es duen a terme després de la denúncia d'un acte de violència de gènere.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20


Objetivos específicos  (Módulo I)

Conocimiento de la violencia de género y sus tipos

- Conocer los distintos tipos de violencia de género a lo largo del ciclo vital.

- Conocer y comprender la dinámica de los procesos violentos.

- Romper mitos sobre la Violencia de Género.


-


Objetivos específicos aportados  (Módulo II)

- Conocer el concepto de violencia de género como violencia de pareja

- Comprender las características diferenciales de esta forma de violencia y las dificultades para su detección

- Dotar al alumnado de herramientas para poder identificar el problema y establecer herramientas de intervención

- Aproximarnos a las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que ésta violencia origina en las mujeres y en sus hijos e hijas

- Conocer si hay un perfil propio de agresor en el ámbito de la violencia género

Objetivos específicos aportados  (Módulo III)

- Conocer los instrumentos penales para la prevención y respuesta a los actos de Violencia de Género, plasmados tanto en disposiciones

de la Parte Especial (relativas a distintos delitos), como de la Parte General (referidas fundamentalmente a las penas aplicables y a las

particularidades de la fase de su ejecución) y en resoluciones de los juzgados y tribunales.

Objetivos específicos (Módulo IV)

- Ofrecer una visión general de las distintas actuaciones procesales que se llevan a cabo tras la denuncia de un acto de Violencia de

Género.

- Dotar al alumnado de competencias para identificar el íter procedimental y la sucesión de actos necesarios para otorgar la protección

necesaria a la víctima y para llegar a dictar sentencia.

 

 

 

Dades generals

Codi: 18533
Professor/a responsable:
GONZALEZ GOMEZ, MARIA CARLOTA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,45
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,45
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 0,45
  Crèdits pràctics: 0,15
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,45
  Crèdits pràctics: 0,15

Estudis en què s'imparteix