Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VICTIMOLOGIA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'objecte d'estudi, fonaments teòrics i àmbit d'aplicació de la victimologia.
 • Analitzar les principals dimensions, processos i tipologies victimològiques.
 • Descriure els mètodes d'investigació més utilitzats en l'àmbit de la victimologia.
 • Conèixer les conseqüències psicològiques i psicopatològiques derivades dels diferents processos de victimització.
 • Conèixer  les tècniques bàsiques de prevenció, avaluació i intervenció psicològica amb víctimes.
 • Formar el criminòleg per a la direcció i coordinació de l'activitat de les oficines d'ajuda a la víctima.
 • Utilitzar instruments que permeten una adequada atenció integral, individual i col·lectiva a les víctimes.
 • Conèixer la influència de la victimologia en el dret penal i la seua interacció amb la resta de disciplines i amb la realitat sociocultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 18526
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix