Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Por su descriptor y situación, la asignatura debe considerarse como complementaria o continuación de la materia Introducción a la Sociología  dedicada a “comprender los procesos sociales de la desviacion social y en especial de los siguientes aspectos, los componentes básicos de la desviacion social, conocer las principales perspectivas sociológicas que han abordado el problema del delito, la desviacion de la norma imperante en las sociedades modernas y la importancia que tiene este fenómeno en la configuración de la estructura social: el delito , la desviación nos permite definir los limites y valores por los que se rige una determinada comunidad.
La estructura social, a través del poder político que la representa, es la que define lo que es correcto o incorrecto, normal o desviado y es por esta relación entre estructura social, norma y desviación, por lo que se puede afirmar que cada tipo de sociedad produce una determinada cantidad y una cierta clase de desviación"(Coy,E.,1988)

El papel de la Sociología de la Desviación, es ver la otra cara de la realidad, analizar y descubrir las causas que hacen del delito un elemento clave en la configuración de los diversos modelos sociales en los que se desenvuelve el actor social.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 18522
Lecturer responsible:
CUENCA HERRERO, MARIA DEL CARMEN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: SOCIOLOGIA I
  Area: SOCIOLOGY
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught