Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Es necesario incluir esta asignatura de introducción a la Criminología al comienzo de los estudios de grado, ya que va a aportar al alumnado una serie de conocimientos básicos sin los que le será difícil comprender asignaturas posteriores. Se trata de una asignatura de presentación de los contenidos, que va a estudiar posteriormente en otras asignaturas. La familiarización con la terminología criminológica será igualmente de gran ayuda para la comprensión de las materias que se van a impartir en cursos posteriores.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 18501
Lecturer responsible:
JAREÑO RUIZ, DIANA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: SOCIOLOGIA I
  Area: SOCIOLOGY
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,2
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: INTERNATIONAL PUBLIC LAW AND CRIMINAL LAW
  Area: CRIMINAL LAW
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,2
  This Dept. is responsible for the course.
 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: PERSONALITY, EVALUATION AND PSYCHOLOGICAL TREATMENT
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,2

Study programmes where this course is taught