Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCÉS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En esta asignatura se trata de observar la vertiente de la efectividad del Derecho en relación con los contenidos materiales que se estudian en el resto del programa de Derecho administrativo. Estamos ante la vertiente práctica o procesal. Otra contextualización posible es con el Derecho procesal general, precisando que en esta asignatura se aborda la vertiente de litigios entre Administración y ciudadanos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG6 : Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Plantejar, aplicar i dominar el control de les actuacions administratives subjectes al control judicial contenciós administratiu.
 • Saber aplicar la distribució de competències entre els diversos òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 • Conèixer, entendre i aplicar el procediment en primera o única instància.
 • Conèixer, entendre i aplicar els recursos contra providències, actuacions i sentències.
 • Conèixer, entendre i aplicar els diversos procediments especials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Plantear, aplicar y dominar el control de las actuaciones administrativas sujetas al control judicial contencioso-administrativo.
Saber aplicar la distribución de competencias entre los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Conocer, entender y aplicar el procedimiento en primera o única instancia.
Conocer, entender y aplicar los recursos contra providencias, autos y sentencias.
Conocer, entender y aplicar los diferentes procedimientos especiales.
Aprendizaje de la Ley, saber manejar bases de datos, saber aplicar sentencias a casos concretos, poder redactar escritos y recursos procesales.

 

 

Dades generals

Codi: 19042
Professor/a responsable:
GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix