Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura en la que se explican y estudian los conceptos, institutos e instituciones y principios fundamentadores de las de la Ordenación del Territorio, del Derecho urbanístico y del Derecho ambiental.

El estudiante de esta disciplina debe estar en condiciones de obtener una formación jurídico-administrativa básica de esas tres ramas del conocimiento, una vez recibida la formación que en el ámbito de la titulación de Derecho ofrecen las asignaturas de Derecho Administrativo I y II.

Los objetivos formativos al respecto de los diferentes contenidos de dichas materias, requieren que el estudiante desarrolle las competencias propias de la asignatura, efectuando un seguimiento de la actividad teórica y práctica propuesta.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG6 : Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals i la finalitat de la configuració dels ordenaments territorial, urbanístic i  mediambiental.
 • Conèixer, entendre i diferenciar l'organització i estructura de les administracions públiques competents en matèria territorial, urbanística i mediambiental.
 • Conèixer, entendre i saber aplicar el sistema de planificació territorial i urbanística.
 • Conèixer i entendre els diversos estatuts afectats per l'actuació territorial i urbanística.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els sistemes d'execució del planejament i el control de les actuacions sobre el sòl.
 • Conèixer i entendre els pressupostos i postulats fonamentals del dret ambiental.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar les institucionals fonamentals del dret ambiental.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els principals mecanismes de tutela del medi ambient.
 • Conèixer i comprendre el règim jurídic bàsic de la responsabilitat ambiental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 19040
Professor/a responsable:
ROSA MORENO, JUAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix