Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET PENAL ECONÒMIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de una asignatura optativa de 4º curso que se destina al conocimiento de lo delitos que protegen bienes jurídicos de naturaleza económica, tanto los que presentan de forma inmediata naturaleza individual-patrimonial como los de naturaleza colectiva. Se pretende proporcionar a los estudiantes que han optado por el itinerario denominado: Derecho Patrimonial y de la Empresa el conocimiento necesario para el manejo del instrumento que significa el Derecho penal, con sus especiales características, para la resolución de conflictos en el sector económico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de reconèixer els béns protegits jurídicament i penal en l'àmbit econòmic.
 • Ser capaç de conèixer els límits de la intervenció penal en l'àmbit econòmic i les connexions amb altres branques del dret.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo principal de la asignatura es el conocimiento y la comprensión de las infracciones penales más estrechamente relacionadas con la actividad económica, así como las reglas de imputación de la responsabilidad penal en el marco de las empresas.
Se debe aprender:
1) a proyectar las instituciones dogmáticas estudiadas en la parte general a las figuras delictivas de carácter económico que se tipifican en el Código penal.
2) a resolver casos prácticos y a desempeñar los diversos roles argumentativos de los actores jurídicos implicados en el proceso penal (acusación, defensa y juzgador).

 

 

Dades generals

Codi: 19036
Professor/a responsable:
BLANCO CORDERO, ISIDORO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix