Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET DEL CONSUM

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las relaciones de consumo entre empresarios y consumidores están reguladas por un régimen especial cuyo conocimiento es imprescindible para un graduado en Derecho especializado en Derecho Patrimonial y de la Empresa, dada la frecuencia y conflictividad de dichas relaciones en la vida diaria. Ello justifica la inclusión en el grado en Derecho de esta asignatura, en la que, desde un punto de vista civil, se ofrece una visión general del Derecho de Consumo, introduciendo sus conceptos y marco normativo generales, y un análisis de cuestiones específicas, como son los derechos básicos de los consumidores y usuarios y los mecanismos institucionales disponibles para su defensa (judiciales y extrajudiciales), las particularidades de la contratación en este ámbito, el régimen de garantía y conformidad de los productos de consumo y la normativa específica de responsabilidad civil por productos y servicios defectuosos.

El carácter especial de la legislación protectora de los consumidores y usuarios permite, por otro lado, completar la formación del alumno ya que le obliga a relacionar tal normativa con los principios y preceptos generales del Derecho Civil; en especial, con los del Derecho de Obligaciones y Contratos, Derechos Reales e Hipotecario y Derecho de Daños, que son las asignaturas con las que Derecho de Consumo conecta directamente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la gestació i configuració actual del dret de consum, com a branca del dret multidisciplinari.
 • Assimilar els principis que regeixen la regulació juridicocivil del consum i les normes que la integren.
 • Conèixer el contingut del dret a la salut i a la seguretat dels consumidors i usuaris i comparar els diversos règims de responsabilitat civil per danys causats als consumidors i usuaris.
 • Analitzar i diferenciar els drets dels consumidors i usuaris i l'exercici d'aquests a través de les associacions de consumidors i usuaris.
 • Assimilar i contrastar les vies jurídiques de protecció dels drets i interessos dels consumidors i usuaris.
 • Comprendre el concepte i la rellevància de la publicitat dels productes i serveis de consum i de les activitats de promoció de vendes i analitzar les disposicions legals sobre aquest tema.
 • Reconèixer i assimilar les característiques particulars dels contractes amb consumidors i analitzar els elements i la regulació jurídica dels contractes típics amb consumidors i usuaris.
 • Comprendre el règim de conformitat i garantia dels productes.
 • Raonar i argumentar jurídicament en la resolució de casos pràctics en relació amb les matèries estudiades.
 • Procedir eficaçment en la cerca i l'ús de les fonts legals i de la jurisprudència, utilitzant les últimes tecnologies.
 • Ser capaç d'autoaprendre i determinar l'abast de les modificacions legislatives en la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos específicos que el profesor añade:

- Completar la formación jurídica en Derecho civil.

- Comprender la especificidad de la legislación protectora de consumidores y usuarios y sus relaciones con los principios y normas generales del Derecho civil.

 

 

Dades generals

Codi: 19035
Professor/a responsable:
EVANGELIO LLORCA, MARIA RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix