Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET PROCESSAL I PROCÉS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura se justifica por la propia esencia de los contenidos de la misma, en particular, derivada de la posición de la Administración en el sistema judicial y sujeta, en último término, a la potestad y fiscalización del poder judicial en general, y más en concreto, a los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.
 • CG6 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG8 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Capacidad para redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión pública.
 • CE15 : Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.
 • CE16 : Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.
 • CE17 : Capacidad para debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber expresarse en público o ante situaciones relacionales.
 • CE2 : Capacidad de conocer, comprender y saber aplicar el régimen jurídico de las Administraciones Públicas tanto desde una perspectiva material como procesal.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els aspectes essencials de la funció jurisdiccional.
 • Conèixer i comprendre l'organització judicial en el seu conjunt i especialment l'organització judicial contenciós-administrativa.
 • Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals del procés i els seus principis rectors.
 • Conèixer i comprendre la posició de l'administració davant de la justícia ordinària.
 • Conèixer i comprendre els aspectes essencials del control jurisdiccional contenciós administratiu de l'actuació de les administracions públiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

 

Dades generals

Codi: 18021
Professor/a responsable:
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix