Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura de Dret Internacional Públic és una matèria obligatòria que s'imparteix en el segon quadrimestre del segon curs del Grau en Gestió i Administració Pública i forma part del bloc de Dret Públic, juntament amb el Dret Constitucional o el Dret Administratiu. Aquesta assignatura troba continuïtat en l'assignatura obligatòria de Dret de la Unió Europea de quart curs, impartida conjuntament per les Àrees de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i de Dret Constitucional. Persegueix, com a finalitat formativa, la introducció a la complexa realitat de l'ordenament jurídic internacional, marcat fonamentalment pel seu caràcter descentralitzat, allò que el diferencia clarament dels ordenaments interns. Els coneixements adquirits obrin el camí per a la recerca, l'exercici professional, la carrera diplomàtica o l'accés a diferents llocs de treball com a funcionaris públics en l'àmbit de les Organitzacions Internacionals, com ara Nacions Unides, la Unió Europea i el Consell d'Europa, per citar-ne algunes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.
 • CG6 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG8 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.
 • CE16 : Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.
 • CE17 : Capacidad para debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber expresarse en público o ante situaciones relacionales.
 • CE6 : Capacidad y análisis crítico del Derecho Internacional, sus agentes y su proyección en la gestión pública interna.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • L'adquisició de coneixements bàsics amb suport en les fonts bibliogràfiques i documentals actualitzades en l'àmbit de dret internacional públic, tenint en compte les últimes tendències del desenvolupament cientificojurídic i tecnològic.
 • Capacitat per a emetre judicis crítics sobre la realitat jurídica internacional i la seua projecció en la gestió pública interna.
 • Capacitat i anàlisi crítica del dret internacional i els seus agents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius
1. L'aplicació dels continguts bàsics en el procés d'argumentació jurídica en els exercicis escrits i orals;

2. La capacitat d'emetre judicis crítics sobre la realitat jurídica internacional;

3. Habilitats en el maneig d'un llenguatge específic en el context de l'ordenament jurídic internacional que permeta a l'estudiant incidir en les diferents realitats utilitzant la terminologia jurídica adequada.

4. L'habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre amb aprofitament estudis posteriors.

 

 

;

Dades generals

Codi: 18017
Professor/a responsable:
REQUENA CASANOVA, MILLAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix