Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

Esta asignatura provee al alumno de los conocimientos experimentales y observacionales básicos que ilustran los conocimientos impartidos en asignaturas de Óptica, Electromagnetismos y Astrofísica.

La asignatura de Técnicas Experimentales III se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Física. El alumnado ya ha realizado en el semestre anterior la asignatura de Técnicas Experimentales II y en el curso previo la asignatura de Técnicas Experimentales I y se encuentra, por tanto, capacitado tanto para la obtención de medidas experimentales como para su tratamiento analítico y gráfico.


La materia Técnicas Experimentales en el Grado en Física tiene asignados 24 créditos ECTS y está repartida en cuatro asignaturas que se imparten entre los semestres cuarto y séptimo de los cuatro cursos de los que consta el Grado. A la asignatura “Técnicas Experimentales III” le corresponden 6 de los créditos totales y tiene carácter obligatorio. Se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado, cuando el alumnado ya debería haber superado todas las asignaturas de los dos primeros cursos más Mecánica Cuántica I, Óptica I, Electromagnetismo I y Técnicas Experimentales II, de tercero. También deberían encontrarse cursando Mecánica Cuántica II, Óptica II, Electromagnetismo II y Fundamentos de Astrofísica.


Las prácticas de laboratorio que se desarrollan en esta asignatura complementan los contenidos teóricos de las mencionadas asignaturas de tercer curso y son continuación de las asignaturas Técnicas Experimentales I y II.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Specific Competences (CE)

 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE15 : Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA1 : Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26242
Lecturer responsible:
TORREJON VAZQUEZ, JOSE MIGUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,36
Practical credits: 2,04
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: APPLIED PHYSICS
  Theoretical credits: 0,18
  Practical credits: 1,08
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: OPTICS, PHARMACOLOGY AND ANATOMY
  Area: OPTICS
  Theoretical credits: 0,18
  Practical credits: 0,96

Study programmes where this course is taught