Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

La asignatura de Técnicas Experimentales II se imparte en el segundo semestre del tercer curso. Hasta ese momento los alumnos han realizado un primer laboratorio en el primer semestre del primer curso, dentro de la asignatura de Introducción al Lenguaje Matemático y a la Experimentación en Física, y un segundo laboratorio en el segundo semestre del segundo curso, dentro de la asignatura de Técnicas Experimentales I. En esta última asignatura los alumnos realizaron prácticas relacionadas con Termodinámica, Mecánica y Electromagnetismo, en relación con contenidos de las asignaturas del mismo nombre, impartidos en el segundo curso.
Así, los alumnos tienen ya hábito en la realización de prácticas, elaboración de informes y presentaciones y deben tener bien asimilados todos los conceptos y procedimientos para el procesado de datos, realización de representaciones gráficas y cálculo de errores.

La asignatura Técnicas Experimentales II tiene por objeto realizar prácticas relacionadas con contenidos de las asignaturas de Óptica I, Mecánica Estadística I y Mecánica Cuántica I, que se imparten en el primer semestre del tercer curso. 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Specific Competences (CE)

 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE15 : Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA1 : Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26241
Lecturer responsible:
DIAZ GARCIA, MARIA ANGELES
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,36
Practical credits: 2,04
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: APPLIED PHYSICS
  Theoretical credits: 0,27
  Practical credits: 1,53
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: OPTICS, PHARMACOLOGY AND ANATOMY
  Area: OPTICS
  Theoretical credits: 0,09
  Practical credits: 0,51

Study programmes where this course is taught