Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

La asignatura de Mecánica Cuántica II es la segunda asignatura de cuántica que se imparte en el grado en Física, concretamente en el segundo semestre del tercer año.

Anteriormente los alumnos han recibido una formación en Cuántica en la asignatura Mecánica Cuántica I, así como conocimiento de Cáclulo y Álgebra Lineal en las asignaturas Análisis de Varias Variables I y II, Álgebra Lineal I y Análisis funcional.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE4 : Relacionar la física amb altres disciplines.
 • CE6 : Conèixer i aplicar conceptes fonamentals de la química relacionats amb la física.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26230
Lecturer responsible:
DENTON ZANELLO, CRISTIAN DIEGO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,44
Practical credits: 0,96
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: CONDENSED MATTER PHYSICS
  Theoretical credits: 1,44
  Practical credits: 0,96
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught