Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI REAL DE DIVERSES VARIABLES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura requiere haber cursado con aprovechamiento Análisis de varias variables I y por tanto haber seguido un curso de Análisis de una variable real I y II y Álgebra Lineal I. Se trata del Cálculo Integral de varias variables. El objetivo primordial es la comprensión, estudio y aplicación de la integral como extensión de la integral de funciones unidimensionales; es decir: la integral de línea, la integral múltiple y la integral de superficie.

Se continúa introduciendo al estudiante en el pensamiento propio del Análisis Moderno.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE4 : Relacionar la física amb altres disciplines.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El propósito fundamental de la asignatura es proporcionar al alumno una base sólida en Cálculo Integral de varias variables, mediante un enfoque moderno que ponga el énfasis en la interrelación del Análisis, Cálculo y la Geometría a través del Álgebra Lineal y Álgebra de Operadores Vectoriales sin descuidar las aplicaciones clásicas. De este modo el alumno podrá abordar con éxito el estudio de temas más avanzados de la teoría de funciones reales y complejas.

 

 

Dades generals

Codi: 26221
Professor/a responsable:
SAN ANTOLIN GIL, ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix