Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

Esta asignatura de primer curso del Grado en Física introduce conceptos fundamentales que los alumnos necesitarán para seguir con éxito el resto de las asignaturas del programa. Se trata de una asignatura introductoria cuyo propósito es:

 1. Definir los términos del lenguaje matemático: Proporcionar a los estudiantes los conceptos y terminología necesarios para comprender los razonamientos lógicos esenciales en matemáticas y física.
 2. Conocer el proceso de medida: Enseñar a los estudiantes a realizar mediciones precisas y evaluar los errores y la fiabilidad de estas mediciones.
 3. Traducir los fenómenos físicos observados al lenguaje matemático: Capacitar a los estudiantes para convertir observaciones experimentales en expresiones matemáticas, lo cual constituye la base de la Física como ciencia.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA1 : Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26218
Lecturer responsible:
SABATER PIQUERES, CARLOS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,96
Practical credits: 1,44
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: CONDENSED MATTER PHYSICS
  Theoretical credits: 0,12
  Practical credits: 1,08
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: MATHEMATICS
  Area: MATHEMATICAL ANALYSIS
  Theoretical credits: 0,84
  Practical credits: 0,36

Study programmes where this course is taught