Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE MATEMÀTIC I A L'EXPERIMENTACIÓ EN FÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta asignatura de primer curso del grado en Físicas introduce algunos conceptos fundamentales que necesitarán los alumnos para seguir con éxito el resto de asignaturas de los estudios. 

Por tanto se trata de una asignatura de introducción por:

 1. definir los terminos del lenguaje que permitirán entender los razonamientos de la lógica  imprescindibles en la matemática y la física,
 2. el proceso de medida y su valoración en el error y fiabilidad
 3. y la traducción de los fenómenos físicos observados en el laboratorio al lenguaje matemático lo que constituye la base de la Física como ciencia. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Los objetivos principales de esta asignatura se resumen en :

 1. Entender y manejar con soltura el lenguaje matemático. En particular:
  1. Lenguaje proposicional
  2. Los principales tipos de demostraciones matemáticas.
  3. Los conceptos relacionados con las operaciones y relaciones binarias.
  4. Los primeros conceptos relacionados con la estadística y la probabilidad.
 2. Entender y manejar con soltura el concepto de medida y su error. Entender y majejar los conceptos de propagación de errores identificando tendencias a partir de regresiones y ajustes de datos experimentales a ecuaciones físicas
 3. Estudiar la manifestación experimental de la física mediante la interpretación de  datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio. Todo ello mediante el uso adecuado de la instrumentación científica y de los medios y formatos de creoción de informes cientícicos.

 

 

Dades generals

Codi: 26218
Professor/a responsable:
UNTIEDT LECUONA, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,46
  Crèdits pràctics: 0,74
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,46
  Crèdits pràctics: 0,74

Estudis en què s'imparteix