Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

El Grado en Física incluye dentro de su programación docente, la realización de prácticas externas pre-profesionales en entidades colaboradoras (instituciones y empresas públicas o privadas) que desarrollen su actividad en campos afines a la formación impartida en la titulación. Las prácticas externas, de naturaleza OPTATIVA y equivalentes a una asignatura de 6 CRÉDITOS ECTS, se ofertan en cuarto curso. Estas prácticas tienen dos objetivos principales. En primer lugar, que los alumnos puedan completar su formación a través de un contacto con el mundo laboral antes de terminar sus estudios, y en segundo lugar, conectar las necesidades del mercado laboral con las actividades formativas de la Universidad.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió i direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE4 : Relacionar la física amb altres disciplines.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26215
Lecturer responsible:
PONS BOTELLA, JOSE ANTONIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: OPTICS, PHARMACOLOGY AND ANATOMY
  Area: OPTICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: APPLIED PHYSICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,14
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: CONDENSED MATTER PHYSICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,14
 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,13
 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: EARTH PHYSICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: PHYSICAL CHEMISTRY
  Area: PHYSICAL CHEMISTRY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: BIOTECHNOLOGY
  Area: CELLULAR BIOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: BIOTECHNOLOGY
  Area: IMMUNOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: INORGANIC CHEMISTRY
  Area: INORGANIC CHEMISTRY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: MATHEMATICS
  Area: MATHEMATICAL ANALYSIS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: MATHEMATICS
  Area: ALGEBRA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: MATHEMATICS
  Area: STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: MATHEMATICS
  Area: GEOMETRY AND TOPOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02

Study programmes where this course is taught