Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

Química es una asignatura del segundo semestre del primer curso del grado en Física. Es una materia básica de la rama.

Se desarrollan contenidos fundamentales relacionados con la estructura de la materia, la reactividad, la termodinámica, los equilibrios y la cinética química. Estos contenidos se reforzarán con experimentos prácticos en el laboratorio.
Se trata de la única asignatura del grado en física centrada en contenidos de Química General, por lo que dicha asignatura contempla tanto la adquisición de las bases fundamentales como familiarizar al alumno con el trabajo experimental de un laboratorio de química.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Specific Competences (CE)

 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.
 • CE6 : Conèixer i aplicar conceptes fonamentals de la química relacionats amb la física.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA1 : Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26206
Lecturer responsible:
MONTILLA JIMENEZ, FRANCISCO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,44
Practical credits: 0,96
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PHYSICAL CHEMISTRY
  Area: PHYSICAL CHEMISTRY
  Theoretical credits: 1,44
  Practical credits: 0,96
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught