Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

Esta materia pertenece al Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, en el bloque formativo "Análisis Matemático", donde además se imparten Análisis Matemático I y Análisis de variablr compleja.

Esta asignatura se encuadra el el segundo semestre de primer curso del Grado de Físicas.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió i direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Specific Competences (CE)

 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE15 : Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA1 : Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26204
Lecturer responsible:
CONDE CALERO, JUAN MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,44
Practical credits: 0,96
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: MATHEMATICS
  Area: MATHEMATICAL ANALYSIS
  Theoretical credits: 1,44
  Practical credits: 0,96
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught