Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Aquesta matèria pertany al bloc formatiu "Matemàtiques". Aquest bloc inclou a més les assignatures : "Àlgebra lineal I" i "Fonaments Matemàtics". L'objectiu és introduir els nombres reals i desenvolupar les nocions de continuïtat i derivabilitat que tindran la seua continuació natural en les assignatures "Anàlisi real de diverses variables I" i "Anàlisi real de variable complexa". A més servirà de suport i eina per a altres blocs formatius com a "Anàlisi Matemàtica", "Equacions Diferencials" i "Estadística".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Aprendre a utilitzar l'anàlisi de successions. Conèixer i saber utilitzar els conceptes i els resultats fonamentals del càlcul diferencial d'una variable real. Manejar amb soltesa diverses classes de funcions com a eina per a resoldre gran diversitat de problemes.

 

 

Dades generals

Codi: 26203
Professor/a responsable:
NAVARRO CLIMENT, JOSE CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix