Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

La asignatura Física II en el grado de Física tiene por objeto que el alumno amplie su comprensión del electromagnetismo, siempre en un contexto de una asignatura de Física General, y que adquiera cierta base en los principios de la Óptica. Se utilizarán principalmente conocimientos matemáticos que el alumno ha aprendido en el bachillerato o en el primer semestre de la titulación a fin de desarrollar las teorías físicas. Para abordar ciertos temas, se introducirán algunos conceptos matemáticos nuevos, de una forma intuitiva, que en asignaturas posteriores se estudiarán con mayor rigor. Este método de proceder obliga a coordinarse, en cuanto a la notación, con otras asignaturas, a fin de que el alumno refuerce los conceptos aprendidos y no vea el mismo concepto como diferente cuando aparece en distintos contextos.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE13 : Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE6 : Conèixer i aplicar conceptes fonamentals de la química relacionats amb la física.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26201
Lecturer responsible:
BARGUEÑO DE RETES, PEDRO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,44
Practical credits: 0,96
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: CONDENSED MATTER PHYSICS
  Theoretical credits: 1,44
  Practical credits: 0,96
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught