Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ALTERNATIVES A LA COMPENSACIÓ VISUAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Alternativas de compensación Visual forma parte de las asignaturas optativas que se ofertan en el cuarto curso del grado de Óptica y Optometría. Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES13 : Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics.
 • CES14 : Reconèixer l'ull com a sistema òptic.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES33 : Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • CES34 : Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES60 : Conèixer els principis i tenir les capacitats per a mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binoculari.
 • CES78 : Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients.
 • CES80 : Conèixer la naturalesa i l'organització dels diferents tipus d'atenció clínica.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 5: competències de treball de final de grau i pràctiques externes

 • CES92 : Prendre contacte amb la comercialització dels productes, aprovisionament, emmagatzematge, conservació i informació.
 • CES93 : Conèixer i aplicar les tècniques de fabricació d'ajudes visuals i instruments òptics i optomètrics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics.
 • Reconèixer l'ull com a sistema òptic.
 • Tenir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.
 • Conèixer les propietats i funcions dels elements que integren el sistema visual.
 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, a fi d'establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a fer les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatori.
 • Conèixer els diversos protocols aplicats als pacients.
 • Conèixer i aplicar les noves tecnologies a la clínica optomètrica.
 • Conèixer les indicacions i el procediment de realització i interpretació de les proves complementàries necessàries en la consulta de visió.
 • Fer el protocol d'atenció a pacients en la consulta o clínica optomètrica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

Dades generals

Codi: 24045
Professor/a responsable:
GARCIA LLOPIS, CELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,28
Crèdits pràctics: 1,12
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,28
  Crèdits pràctics: 1,12
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix