Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPTOMETRIA I CONTACTOLOGIA CLÍNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Optometría y Contactología Clínica pertenece a la materia obligatoria Optometría y Contactología. Se imparte durante el séptimo semestre (primer semestre del 4º curso) a continuación de las Optometrías I, II, III y IV, y de las Contactologías I y II, materias todas ellas integradas en esta asignatura, en la que se enseñan los procedimientos optométricos y contactológicos de atención clínica y de diagnóstico diferencial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • CES22 : Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES24 : Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • CES26 : Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en l'òptica i l'optometria.
 • CES27 : Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES36 : Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.
 • CES39 : Adquirir la capacitat per a exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES60 : Conèixer els principis i tenir les capacitats per a mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binoculari.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES63 : Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a fer les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatori.
 • CES64 : Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • CES65 : Conèixer i aplicar ajudes òptiques i no òptiques per a baixa visió.
 • CES66 : Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.
 • CES67 : Conèixer la geometria i propietats fisicoquímiques de la lent de contacte i associar-les a les particularitats oculars i refractives.
 • CES68 : Conèixer i utilitzar protocols clínics i instrumentals en l'exploració associada a l'adaptació de lents de contacte.
 • CES69 : Conèixer les dissolucions de manteniment, diagnòstic i tractament i associar-les a les característiques lenticulars i oculars.
 • CES70 : Aplicar els procediments clínics associats a l'adaptació de lents de contacte davant de diferents disfuncions refractives i oculars.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • CES75 : Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES77 : Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.
 • CES78 : Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients.
 • CES79 : Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals amb un èmfasi especial en el diagnòstic diferencial.
 • CES80 : Conèixer la naturalesa i l'organització dels diferents tipus d'atenció clínica.
 • CES82 : Conèixer i aplicar tècniques de cribatge visual aplicades a les diferents poblacions.
 • CES84 : Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • CES85 : Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i utilitzar tècniques i materials bàsics de laboratori.
 • Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.
 • Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, a més dels que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmológica.
 • Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en l'òptica i l'optometria.
 • Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • Conèixer i utilitzar les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Tenir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • Conèixer les propietats i funcions dels elements que integren el sistema visual.
 • Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats a aquestes. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, a fi de remetre els pacients a la consulta oftalmòlogica perquè els estudien i tracten.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, a fi d'establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a fer les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatori.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.
 • Conèixer la geometria i les propietats fisicoquímiques de la lent de contacte i associar-les a les particularitats oculars i refractives.
 • Conèixer i utilitzar protocols clínics i instrumentals en l'exploració associada a l'adaptació de lents de contacte.
 • Conèixer les dissolucions de manteniment, diagnòstic i tractament i associar-les a amb les característiques lenticulars i oculars.
 • Aplicar els procediments clínics associats a l'adaptació de lents de contacte davant diferents disfuncions refractives i oculars.
 • Aplicar tècniques de modificació controlada de la topografia corneal amb l'ús de lents de contacte.
 • Detectar, valorar i resoldre anomalies associades a l'ús de lents de contacte.
 • Adaptar lents de contacte i pròtesis oculars a la millora de la visió i l'aspecte extern de l'ull.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a examinar i tractar pacients.
 • Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Conèixer la naturalesa i organització dels diversos tipus d'atenció clínica.
 • Conèixer els diversos protocols aplicats als pacients.
 • Conèixer i aplicar tècniques de cribratge visual aplicats a les diverses poblacions.
 • Conèixer i aplicar les noves tecnologies a la clínica optomètrica.
 • Tenir capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • Conèixer els fonaments i les tècniques d'educació sanitària i els principals programes genèrics de salut als quals l'optometrista ha de contribuir des del seu àmbit d'actuació.
 • Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Aplicación a casos clínicos reales de los conocimientos adquiridos en materia de Optometría y Contactología a lo largo del Grado, así como el manejo de técnicas avanzadas que permitan establecer un diagnóstico diferencial en esta materia. 

 

 

Dades generals

Codi: 24041
Professor/a responsable:
SEGUI CRESPO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 2,28
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 2,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix