Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPTOMETRIA: POBLACIONS ESPECIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura "Optometría: poblaciones especiales" pertenece a la materia Optometría y Contactología, situada en el sexto semestre (segundo semestre de tercer curso).

La situación temporal de la asignatura implica que el alumno posea conocimientos específicos sobre numerosos aspectos optométricos, como las disfunciones refractivas, acomodativas y binoculares, así como las técnicas específicas de examen. Igualmente es recomendable que se hayan adquirido conocimientos previos sobre patología ocular y sobre salud pública.

En "Optometría: poblaciones especiales" se analiza fundamentalmente la gestión clínica de poblaciones con características concretas que merecen un enfoque particular de la actuación profesional del Óptico-Optometrista, como pueden ser la población pediátrica, los problemas de aprendizaje, las personas con discapacidad, la población mayor y la baja visión.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • CES22 : Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES24 : Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES35 : Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • CES36 : Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.
 • CES39 : Adquirir la capacitat per a exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • CES53 : Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES55 : Adquirir la destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES59 : Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES62 : Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.
 • CES71 : Aplicar tècniques de modificació controlada de la topografia corneal amb l'ús de lents de contacte.
 • CES73 : Adaptar lents de contacte i pròtesis oculars en la millora de la visió i l'aspecte extern de l'ull.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • CES75 : Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES78 : Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients.
 • CES79 : Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals amb un èmfasi especial en el diagnòstic diferencial.
 • CES81 : Conèixer els diferents protocols aplicats als pacients.
 • CES82 : Conèixer i aplicar tècniques de cribatge visual aplicades a les diferents poblacions.
 • CES83 : Conèixer i aplicar les noves tecnologies en el camp de la clínica optomètrica.
 • CES85 : Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar tècniques i materials bàsics de laboratori.
 • Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.
 • Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals, a més dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • Conèixer i usar les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Ternir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • Conèixer les propietats i funcions dels elements del sistema visual.
 • Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats a aquestes. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, a fi de remetre els pacients a la consulta oftalmològica perquè els estudien i tracten.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, registre de dades i elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • Saber fer una anamnesi completa.
 • Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Conèixer i aplicar ajudes òptiques i no òptiques per a baixa visió.
 • Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • Conèixer les modificacions associades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a examinar i tractar pacients.
 • Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Conèixer els diversos protocols aplicats als pacients.
 • Conèixer i aplicar tècniques de cribratge visual aplicats a les diverses poblacions.
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Comprender las variaciones referidas a la visión en relación con el proceso de envejecimiento.
 • Identificar y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión
 • Señalar los protocolos visuales que pueden aplicarse a las diferentes poblaciones
 • Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones
 • Distinguir la actuación que debe realizar el óptico-optometrista como agente de atención primaria visual
 • Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas
 • Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el aprendizaje a través del trabajo individual
 • Contribuir en el trabajo en grupo para solucionar situaciones problemáticas de forma colectiva
 • Desarrollar la capacidad de tomar decisiones relacionadas con la gestión clínica de poblaciones especiales
 • Valorar el comportamiento ético en las decisiones que deben tomarse en la gestión clínica de poblaciones especiales

 

 

Dades generals

Codi: 24039
Professor/a responsable:
GARCIA MUÑOZ, ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix