Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTACTOLOGIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Contactología I pertenece a la materia obligatoria Optometría y Contactología. Para poder cursar adecuadamente esta asignatura son necesarios los conocimientos y habilidades que los alumnos han debido adquirir en las asignaturas previas de Fundamentos de Optometría y Optometría I. Los conocimientos previos sobre cómo realizar un examen refractivo son básicos para la comprensión de los conocimientos que se incluyen en esta asignatura. Se imparte durante el quinto semestre (primer semestre del tercer curso) precede la asignatura Contactología II, a la que contextualiza y provee de los conceptos básicos para una mejor comprensión del proceso de adaptación de las lentes de contacto. Esta asignatura contempla desde los aspectos indispensables del entorno del mundo de las lentes de contacto, hasta la adaptación de lentes de contacto hidrofílicas, lo que sirve de nexo de unión con la asignatura de Contactología II que se asumirá en el siguiente semestre. Esta asignatura es un pilar básico en la formación del futuro Óptico­ Optometrista al marcar las bases suficientes para desarrollar las habilidades necesarias en el manejo de las lentes de contacto

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES27 : Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.
 • CES39 : Adquirir la capacitat per a exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES63 : Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a fer les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatori.
 • CES64 : Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • CES65 : Conèixer i aplicar ajudes òptiques i no òptiques per a baixa visió.
 • CES66 : Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.
 • CES67 : Conèixer la geometria i propietats fisicoquímiques de la lent de contacte i associar-les a les particularitats oculars i refractives.
 • CES69 : Conèixer les dissolucions de manteniment, diagnòstic i tractament i associar-les a les característiques lenticulars i oculars.
 • CES70 : Aplicar els procediments clínics associats a l'adaptació de lents de contacte davant de diferents disfuncions refractives i oculars.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de lents.
 • Conèixer i fer servir les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Tenir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer les propietats i funcions dels diversos elements del sistema visual.
 • Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats a aquestes. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, registre de dades i elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals i establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.
 • Conèixer la geometria i les propietats fisicoquímiques de la lent de contacte i associar-les a les particularitats oculars i refractives.
 • Conèixer i utilitzar protocols clínics i instrumentals en l'exploració associada a l'adaptació de lents de contacte.
 • Conèixer les dissolucions de manteniment, diagnòstic i tractament i associar-les a les característiques lenticulares i oculars.
 • Aplicar els procediments clínics associats a l'adaptació de lents de contacte davant diferents disfuncions refractives i oculars.
 • Detectar, valorar i resoldre anomalies associades al port de lents de contacte.
 • Adaptar lents de contacte i pròtesis oculars en la millora de la visió i l'aspecte extern de l'ull.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios y suficientes para entender el análisis de la historia y de la incidencia en la adaptación de lentes de contacto. Valoración de las estructuras oculares relacionadas con la adaptación de lentes de contacto. Análisis diferencial del ojo sano. Técnicas instrumentales básicas en contactología. La confección de la ficha y manejo del paciente, así como realización y gestión del dossier documental en la adaptación de lentes de contacto. Consideraciones preliminares en la adaptación de lentes de contacto, análisis de materiales y adaptación de lentes de contacto hidrofílicas. Solucionar necesidades visuales del paciente por medio de lentes de contacto, así como el comportamiento del cosumidor de lentes de contacto.

 

 

Dades generals

Codi: 24032
Professor/a responsable:
MARTINEZ MARTINEZ, LUIS ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix