Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPTOMETRIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Optometría I se imparte en el tercer semestre,  segundo curso. Pertenece a la materia Optometría y Contactología. Optometría I requiere los conocimientos básicos adquiridos en Fundamentos de Optometría. Por otra parte Optometría I servirá de base teórica y prácticas a asignaturas de Optometría y Contactología impartidas en los siguientes semestres.

En esta asignatura el alumno utilizará instrumentos para evaluar estructuras oculares, profundizará en el estudio de las disfunciones refractivas del ojo. Realizará un examen refractivo para visión de lejos . Conocerá el mecanismo acomodativo, realizará las pruebas objetivas para su medición, y analizará las acomodaciones relativas a una distancia en ojo amétrope y emetropizado. Conocerá cómo calcular la adición óptima para una distancia de trabajo en la presbicia. Estos temas se complementan con el análisis, desarrollo y discusión de casos prácticos y representaciones gráficas demostrativas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES24 : Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • CES36 : Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • CES53 : Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES55 : Adquirir la destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES73 : Adaptar lents de contacte i pròtesis oculars en la millora de la visió i l'aspecte extern de l'ull.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • CES75 : Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES82 : Conèixer i aplicar tècniques de cribatge visual aplicades a les diferents poblacions.
 • CES85 : Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals, a més dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • Conèixer les propietats i funcions dels diversos elements que integren el sistema visual.
 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, a fi d'enviar els pacients a l'oftalmòleg perquè els estudie i tracte.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals i establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • Saber fer una anamnesi completa.
 • Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a examinar i tractar pacients.
 • Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Adquirir capacidad de análisis. Capacidad para resolver problemas. Capacidad para tomar decisiones. Tener capacidad para trabajar en equipo. Capacidad de comunicación con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional. Tener capacidad de razonamiento crítico. Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

 

 

Dades generals

Codi: 24022
Professor/a responsable:
TORRES GARCIA, MARIA PILAR GEMMA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix