Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS D'OPTOMETRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura de Fundamentos de Optometría se imparte en el segundo semestre del primer curso y pertenece a la materia Optometría y Contactología. Con esta asignatura el alumno entra por primera vez en contacto con la Optometría, que es un pilar básico en la formación de este grado para adquirir las habilidades profesionales que debe desarrollar. En Fundamentos de Optometría se establece el concepto de Optometría y su evolución histórica, conceptos como la emetropia y la ametropía, los fundamentos de la refracción tanto mediante pruebas objetivas como subjetivas, todo ello tanto a nivel teórico como práctico. Estos conocimientos serán básicos para establecer las bases teóricas y prácticas que se desarrollaran en otras asignaturas como: Optometría I, Optometría II, Optometría III, Optometría IV, Contactología I, Contactología II y Optometría y Contactología Clínica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • CES22 : Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES24 : Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • CES36 : Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • CES53 : Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES55 : Adquirir la destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES64 : Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • CES75 : Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES81 : Conèixer els diferents protocols aplicats als pacients.
 • CES82 : Conèixer i aplicar tècniques de cribatge visual aplicades a les diferents poblacions.
 • CES83 : Conèixer i aplicar les noves tecnologies en el camp de la clínica optomètrica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i utilitzar les tècniques i els materials bàsics de laboratori.
 • Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.
 • Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals, a més dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmológica.
 • Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • Conèixer les propietats i funcions dels elements que integren el sistema visual.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals i per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • Saber realitzar una anamnesi completa.
 • Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients.
 • Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, posant especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Capacidad de análisis. Capacidad para resolver problemas. Capacidad para tomar decisiones. Tener capacidad para trabajar en equipo. Tener capacidad de razonamiento crítico. Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

 

 

Dades generals

Codi: 24017
Professor/a responsable:
COLOMA TORREGROSA, PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix