Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Las matemáticas son una herramienta básica para el estudio de las ciencias experimentales. Su ubicación en el primer curso dentro de las enseñanzas comunes de formación básica del grado de Óptica y Optometría permite consolidar el conocimiento que deberían haber adquirido los alumnos durante el Bachillerato y además aportar las herramientas básicas del cálculo matemático necesario en otras asignaturas del grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES11 : Demostrar coneixements bàsics de geometria i anàlisi matemàtica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments del llenguatge matemàtic.
 • Conèixer les propietats dels nombres complexos i ser capaç de fer operacions amb ells.
 • Conèixer els conceptes d'espai i subespai vectorial, dependència i independència lineal, base i dimensió.
 • Conèixer el concepte i les propietat de l'aplicació lineal.
 • Conèixer les propietats i les aplicacions de les matrius i els determinants.
 • Conèixer les propietats de les còniques i saber classificar-les.
 • Conèixer les propietats de les funcions més utilitzades en òptica i optometria.
 • Ser capaç de derivar i integrar funcions reals d'una variable real.
 • Conèixer aplicacions de les equacions diferencials a l'òptica i l'optometria i saber resoldre equacions diferencials senzilles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Conocer y saber operar con las razones trigonométricas básicas.
 • Conocer tanto las propiedades como las distintas aplicaciones de las matrices.
 • Identificar y resolver los distintos tipos de sistemas de ecuaciones lineales.
 • Conocer las operaciones básicas con vectores y las ecuaciones de rectas y planos.
 • Conocer las propiedades de las cónicas y saber clasificarlas.
 • Conocer y saber operar con números complejos.
 • Conocer las propiedades de las funciones más utilizadas en Óptica y Optometría.
 • Ser capaz de derivar e integrar funciones reales de una variable real.

 

 

Dades generals

Codi: 24013
Professor/a responsable:
MULLOR IBAÑEZ, RUBEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix