Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'Estadística és una eina bàsica per a l'estudi de les ciències experimentals. La seua impartició
en el primer curs del grau de Biologia i Ciències del Mar permetrà a l'alumnat enfrontar-se a la
resolució de problemes d'assignatures posteriors en els quals ineludiblement es manejaran
dades experimentals. És fonamental que l'alumnat entenga des de l'inici la importància de conéixer la naturalesa de les dades i les anàlisis per a extraure la informació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE5 : Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els coneixements bàsics de l'estadística aplicada a la biologia i les ciències del mar.
 • Introduir l'alumnat en el tractament estadístic de dades procedents de diverses fonts.
 • Conèixer els aspectes bàsics de l'estratègia de mostreig i el tractament de les dades.
 • Adquirir la capacitat d'analitzar i resoldre problemes relatius a les ciències marines i la biologia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Adquirir els coneixements bàsics de l'Estadística aplicada a les Ciències Marines.
 • Introduir l'alumnat en el tractament estadístic de les dades, procedents de diverses fonts.
 • Conèixer els aspectes bàsics de l'estratègia de mostreig i el tractament de les dades.
 • Adquirir la capacitat d'analitzar i resoldre problemes relatius a les Ciències Marines.

 

 

Dades generals

Codi: 28516
Professor/a responsable:
PARDO SAIZ, VICENT DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix