Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Biología Celular se dirige al estudio de la organización estructural y funcional de la célula eucariota, no sólo de cada una de sus partes sino de las relaciones entre los diferentes orgánulos y los procesos que en ella tienen lugar (secreción, transporte, señalización, proliferación, etc.). Las prácticas de la asignatura se basan en la utilización del microscopio y la realización de diferentes técnicas para visualizar distintos tipos celulares y sus estructuras, aquellas de mayor valor pedagógico. Es una disciplina imprescindible también para conocer los otros los niveles de complejidad, tanto inferiores (atómico y molecular) como superiores (de sistemas, individuos, asociaciones de individuos, etc.) impartidos en otras materias (Bioquímica y Biología Molecular, Genética, Fisiología, Microbiología, Botánica, Zoología, etc.).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els nivells d'organització de la matèria vivent, des del molecular al d'organismes, a més dels tipus d'organismes, l'origen i l'evolució.
 • Conèixer els mecanismes bàsics de replicació, transcripció, traducció i reparació de l'ADN cel·lular. Conèixer els mecanismes moleculars de la diferenciació cel·lular.
 • Identificar a través del microscopi òptic i electrònic: virus, cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i teixits animals i vegetals i interpretar, avaluar, processar i sintetitzar les dades obtingudes.
 • Manipular amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius per a l'estudi de virus, cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes i teixits animals i vegetals.
 • Saber buscar, analitzar i comprendre informació científica per a redactar textos i informes científics i tècnics, relacionats amb la biologia cel·lular, a més de presentar-los i defendre'ls públicament de manera oral o per escrit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1) Conocer las funciones de los componentes celulares, relacionar los y comprender que el
funcionamiento de la célula es el resultado del funcionamiento de sus componentes.
2) Comprender los acontecimientos del ciclo celular, su regulación y la importancia, tanto de la división celular como de la apoptosis.
3) Comprender que los defectos celulares son la base de la patología.
4) Describir e interpretar la estructura y ultraestructura celular a partir de imágenes de microscopía óptica y electrónica.
5) Dominar la terminología básica de la biología celular para aprender a expresar los conceptos relacionados con la asignatura.

 

 

;

Dades generals

Codi: 28515
Professor/a responsable:
NAVARRO SEMPERE, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix