Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La Botànica és una assignatura formativa bàsica en el grau de Ciències del Mar ja que comprèn els coneixements bàsics sobre els organismes procariotes i eucariotes vegetals a més dels fongs i les diferents associacions entre tots ells. També té com a finalitat preparar el alumne per millorar la comprensió de les assignatures de Botànica Marina i Biologia Marina, programades ambdues al segon semestre i altres de cursos posteriors com la Bioetcnologia Marina.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE33 : Dissenyar mesures per a la conservació i protecció d'espècies i hàbitats marins i litorals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis bàsics de l'organització estructural i els processos evolutius dels vegetals.
 • Conèixer la diversitat i les adaptacions de les algues, els fongs, les molses i els cormòfits als diversos ambients (marí, aquàtic i terrestre).
 • Adquirir coneixements dels àmbits d'aplicació de les algues i els fongs.
 • Utilitzar la informació i documentació necessàries per a separar, identificar i inventariar de vegetals i fongs.
 • Fer informes i presentacions orals de botànica, a partir de la informació de les sessions teòriques i pràctiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

*Conéixer els principis bàsics de l'prganització estructural i els processos evolutius dels vegetals. 

*Conéixer la diversitat i adaptacions de les algues, fongs, molses i cormòfits als diferents ambients (marí, aquàtic i terrestre).

*Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació de les algues i fongs.

*Utilitzar la infomació i documentació necessària per a la separació, identificació i inventariat de vegetals i fongs.

*Elaborar informes i presentacions orals de Botànica a partir de la informació emprada en les sessions teòriques i pràctiques.

 

 

Dades generals

Codi: 24554
Professor/a responsable:
LOPEZ MOYA, FEDERICO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix