Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El contenido de esta asignatura trata de desarrollar las competencias relacionadas con la dirección y organización de proyectos, especialmente en sus aspectos económicos y jurídicos. Se estudia la organización, metodología y gestión del proyecto contemplándose sus distintos apartados y estrategias.

Estos conceptos serán ilustrados con estudios de casos prácticos y temas de actualidad. Estos conocimientos suponen la base de las actuaciones profesionales asociadas a las competencias repartidas en los diversos ámbitos profesionales de los futuros graduados en Ciencias del Mar.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE15 : Conèixer les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos marins
 • CE17 : Conèixer i comprendre els principis de les lleis que regulen l'ús dels recursos de l'ambient marí i litoral.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.
 • CE33 : Dissenyar mesures per a la conservació i protecció d'espècies i hàbitats marins i litorals.
 • CE36 : Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals es puguen incorporar a la millora dels estudis o activitats que es volen dur a terme.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos marins i comprendre els principis de les lleis que regulen l'ús del medi marí i els recursos d'aquest.
 • Conèixer i aplicar els principis de la normativa que regulen l'ús de l'ambient marí i litoral i els recursos d'aquest.
 • Capacitació per a elaborar projectes i plans d'ordenació i gestió del litoral, avaluació de recursos marins i impacte ambiental, des d'una perspectiva econòmica i legislativa.
 • Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer-ne els problemes específics i proposar-hi solucions.
 • Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí.
 • Proposar mesures de conservació, restauració i protecció d'espècies i hàbitats marins, des d'una perspectiva econòmica i legislativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer las técnicas básicas de la economía de mercado aplicada a los recursos marinos; y comprender los principios de las leyes que regulan la utilización del medio marino y sus recursos.
 • Conocer y aplicar los principios de la normativa que regulan el uso del ambiente marino y litoral, y sus recursos.
 • Capacitación para la elaboración de proyectos, planes de ordenación y gestión del litoral, evaluación de recursos marinos e impacto ambiental, desde una perspectiva económica y legislativa.
 • Comprender el funcionamiento de empresas vinculadas al ambiente marino, reconocer problemas específicos y proponer soluciones.
  Adquirir la capacidad necesaria para diseñar, redactar y ejecutar proyectos relacionados con el ambiente marino.
 • Proponer medidas de conservación y restauración; así como de protección de especies/hábitats marinos, desde una perspectiva económica y legislativa.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24552
Professor/a responsable:
GINER PEREZ, JOSE MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix