Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI DE SISTEMES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura Análisis de Sistemas es una asignatura Optativa que se imparte en el 4º curso  del Grado de Ciencias de Mar. El objetivo fundamental de la asignatura es mostrar y discutir con el alumno los métodos de análisis y modelización de las poblaciones y comunidades marinas en función de su ambiente.

Esta asignatura guarda relación con otras materias como la evolución, sistemática, ecología marina, biogeografía, ecología del paisaje y biología de la conservación. Esta asignatura resulta de gran interés en la formación de los futuros graduados en ciencias del mar pues sienta las bases para que en un futuro el alumno/a pueda desarrollar su  actividad profesional orientándose en el mundo de la investigación  y la gestión de especies y ecosistemas, la restauración  y conservación del medio marino. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE18 : Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
 • CE5 : Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.
 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE27 : Tenir destresa en l'ús pràctic de models, i incorporar-hi noves dades per a la seua validació, millora i evolució.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis bàsics de la teoria de sistemes i la seua aplicació a les ciències del mar.
 • Aplicar correctament les tècniques estadístiques a l'elaboració de les dades adquirides en les pràctiques de camp i laboratori.
 • Comprendre l'efecte de les pertorbacions en la gestió de les poblacions marines.
 • Tenir destresa en l'ús pràctic de models poblacionals orientats a l'estudi i gestió de les espècies marines.
 • Aplicar els coneixements i les tècniques per a la caracterització, conservació, gestió de les poblacions i les comunitats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

GRADO EN CIENCIAS DEL MAR


Competencias Específicas:>>de Conocimiento
Adquirir conocimientos básicos de matemáticas (álgebra y cálculo) y estadística.
Conocer los principios fundamentales de la ecología, la estructura y función de los ecosistemas, desarrollándola para el ambiente marino y costero.
Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación (recursos, ordenación y gestión, conservación, infraestructuras, etc.) de las ciencias marinas.
Conocer los aspectos ligados al cambio climático global y sus registros.

Competencias Específicas:>> de Habilidad
Demostrar el conocimiento y comprensión de los métodos inductivos y deductivos, elaboración de hipótesis y diseño experimental.
Capacitación para la toma de datos (oceanográficos, biológicos, sedimentológicos, químicos), evaluarlos, procesarlos e interpretarlos en relación a las teorías en uso.
Adquirir la capacidad necesaria para diseñar, tratar la información, redactar y ejecutar proyectos relacionados con el ambiente marino y litoral.
Tener destreza en el uso práctico de modelos, incorporando nuevos datos para la validación, mejora y evolución de los mismos.
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos para la caracterización de ecosistemas y proponer medidas de conservación, gestión y restauración.
Objetivos Generales (español)
Conocer los principios básicos de la teoría de sistemas y su aplicación a las Ciencias del Mar.
Aplicar correctamente las técnicas estadísticas en la elaboración de los datos adquiridos en las prácticas de campo y laboratorio.
Comprender el efecto de las perturbaciones en la gestión de las poblaciones marinas.
Tener destreza en el uso práctico de modelos poblacionales orientados al estudio y gestión de las especies marinas.
Aplicar los conocimientos y técnicas para la caracterización, conservación, gestión de las poblaciones y las comunidades.

 

 

Dades generals

Codi: 24548
Professor/a responsable:
RAVENTOS BONVEHI, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix