Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura obligatoria se impartirá en el segundo semestre. En ella se parte de la formación geológica y ecológica adquirida en asignaturas de segundo y tercer curso (primer semestre) para centrarse en el ámbito litoral y sus características físicas y biológicas. Se describirán con detalle ambos aspectos y se introducirá al alumno en la interacción del hombre con dicho medio litoral.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE11 : Adquirir coneixements sobre la geologia interna i externa, i també sobre els materials i processos relacionats amb la geologia.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE16 : Conèixer i interpretar els factors que influeixen en el clima i en l'hidrodinamisme marí.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE25 : Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE33 : Dissenyar mesures per a la conservació i protecció d'espècies i hàbitats marins i litorals.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.
 • CE36 : Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals es puguen incorporar a la millora dels estudis o activitats que es volen dur a terme.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les adaptacions de les comunitats i els organismes associats al litoral.
 • Entendre els processos generadors dels diversos ambients i modelatges litorals.
 • Saber diferenciar clarament les característiques dels ecosistemes litorals i el seu interés en la conservació.
 • Cartografia de les unitats ecosistèmiques associades al litoral.
 • Criteris i redacció de programes de gestió i conservació de zones litorals.
 • Habilitat per a la interacció professional amb els sectors socials amb percepcions que puguen incorporar-se a la millora dels projectes d'ordenació del litoral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 • Que el alumno conozca y comprenda la complejidad del medio físico litoral, los agentes actuantes y las formas a las que dan lugar.
 • Que el alumno conozca y comprenda la diversidad biológica y la riqueza de ecosistemas que se dan cita en el medio litoral.
 • Que el alumno comprenda la complejidad de usos y actividades que concurren en el medio litoral y las relaciones que mantienen entre sí.
 • Que el alumno sepa distinguir entre los diferentes elementos, factores y agentes que intervienen en la ordenación del espacio litoral.
 • Que el alumno conozca los métodos y técnicas de ordenación del litoral.
 • Ante el notable interés del litoral, se pretende formar al alumno en las diversas actuaciones de intervención del litoral para recuperar espacios degradados o para prevenir daños previsibles en un futuro próximo.
 • Que el alumno comprenda los criterios a aplicar en la conservación de los ambientes con cierto grado de rareza.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 24539
Professor/a responsable:
CUEVAS GONZALEZ, JAIME
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7

Estudis en què s'imparteix