Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Contaminación Marina es una asignatura de tipo Obligatoria que se imparte en el tercer curso (quinto semestre) del Grado de Ciencias de Mar. El objetivo fundamental de esta asignatura es el de transmitir al alumnado el conocimiento de los diferentes contaminantes que pueden estar presentes en el mar y los efectos que ellos tengan sobre los seres vivos que lo habitan. En la parte de la asignatura impartida por el departamento de Ingeniería Química, se describirán de forma general las principales fuentes y características de los grupos de contaminantes más importantes. En la parte correspondiente al departamento de Ecología, se describirá el efecto de cada uno de los contaminantes sobre la biocenosis marina. Se estudiarán las pautas generales del efecto que produce la contaminación marina a nivel de individuo, de población y de comunidad. Para el buen aprovechamiento de esta asignatura serán útiles los conocimientos adquiridos en la formación básica del Grado en Ciencias del Mar, como la Química y la Estadística, así como otras asignaturas obligatorias cursadas en los semestres tercero y cuarto como la Biología Marina, Botánica Marina, Zoología Marina y Ecología.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE12 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en la química a l'ambient marí i a la contaminació.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE19 : Conèixer els principals contaminants, les seues causes i efectes en l'ambient marí i costaner.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE35 : Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí, així com la seua avaluació i seguiment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals grups de contaminants marins i les tècniques de caracterització i tractament d'aquests.
 • Conèixer diverses alteracions que la contaminació marina pot produir en l'individu, la població i la comunitat.
 • Adquirir destresa en la determinació de paràmetres que defineixen la contaminació de l'aigua de mar i avaluar-ne el nivell.
 • Adquirir destresa per a prendre dades, avaluar-les,  processar-les i presentar-les.
 • Saber la utilitat dels bioindicadors i conèixer els que millor defineixen diverses alteracions del medi.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Familiarizarse tanto con las distintas formas de contaminar el mar, como con los sistemas de prevención o métodos para retirar contaminantes introducidos en el mar. A su vez se pretende dar a conocer los efectos que causa la contaminación.

* Conocer las diferentes adaptaciones (morfológicas, fisiológicas, conducta) de los seres vivos en el ambiente marino
* Conocer los principales grupos de contaminantes; así como las principales técnicas de caracterización y tratamiento de los mismos.
* Conocer diferentes alteraciones que la contaminación marina puede producir a nivel de individuo, población y comunidad.
* Adquirir destreza en la determinación de parámetros que definen la contaminación del agua de mar y evaluar su nivel.
* Adquirir destreza en tomar datos, evaluarlos, procesarlos y presentarlos.
* Conocer y comprender la importancia de los bioindicadores en el medio marino; así como su evaluación y seguimiento

 

 

;

Dades generals

Codi: 24532
Professor/a responsable:
SANZ LAZARO, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,33
  Crèdits pràctics: 0,46
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,67
  Crèdits pràctics: 0,94
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix