Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Acuicultura es Obligatoria en el sexto semestre del 3er curso del Grado de Ciencias del Mar. El objetivo principal es dar a conocer las técnicas de cultivo, los protocolos y las infraestructuras de los grupos y especies más comunes. El conocimiento de los ciclos biológicos, hábitats y factores que afectan a las principales especies es fundamental para un mejor aprovechamiento del cultivo. Por ello, esta asignatura está relacionada con otras asignaturas del Grado como Fundamentos de Zoología, Fundamentos de Botánica, Zoología Marina y Botánica Marina. En el contexto profesional, los contenidos de la asignatura están claramente orientados hacia el sector de la acuicultura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE35 : Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí, així com la seua avaluació i seguiment.
 • CE38 : Conèixer i aplicar la metodologia bàsica de les tècniques de cultiu d'organismes marins, així com de les seues estructures.
 • CE39 : Adquirir i aplicar coneixements bàsics sobre les àrees tècniques i pràctiques relatives a abordar el tractament i estudi d'estructures costaneres i marines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les espècies marines cultivades (macroalgues, invertebrats, peixos), la biologia d'aquestes (alimentació, reproducció i relació) i els ambients (litorals, marins) on es desenvolupen.
 • Adquirir coneixements dels camps d'aplicació de l'aqüicultura i la capacitació per a reconèixer i avaluar potencials espècies per al cultiu controlat.
 • Comprendre el funcionament de les empreses vinculades a l'aqüicultura, reconèixer-ne els possibles problemes i proposar-hi solucions.
 • Prendre dades i fer, presentar i defensar informes científics relatius a l'aqüicultura marina.
 • Conèixer les tècniques de cultiu, els protocols i les infraestructures específiques dels cultius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

;

Dades generals

Codi: 24530
Professor/a responsable:
VALLE PEREZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix