Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El mar, desde un punto de vista estrictamente químico, puede considerarse una disolución de elevada concentración salina en la que se producen de manera simultánea multitud de procesos químicos.Bajo esta perspectiva la asignatura proporciona conocimientos relacionados con dos áreas de estudio diferentes. Por un lado, aporta los conocimientos teóricos necesarios para comprender la complejidad de los procesos químicos que tienen lugar en el agua de mar y, por otro, presenta las técnicas de análisis cualitativo y/o cuantitativo necesarias para la caracterización de dichos procesos.Los contenidos de la asignatura son básicos para abordar adecuadamente estos estudios de grado dada la complejidad del medio marino siendo muy necesarios para el estudio de Oceanografía Química y Contaminación Marina, asignaturas que se imparten en el 5º semestre de la titulación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE12 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en la química a l'ambient marí i a la contaminació.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE4 : Adquirir els fonaments de la terminologia i processos químics.
 • CE5 : Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar el significat de l'equilibri químic, les diverses constants d'equilibri i els aspectes quantitatius derivats, especialment en sistemes iònics en dissolució.
 • Conèixer els fonaments de la teoria d'errors, el tractament estadístic de dades i els resultats analítics.
 • Conèixer el procés analític i els passos que l'integren.
 • Conèixer i saber aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi basats en l'equilibri químic (volumetries i gravimetries).
 • Conèixer els fonaments i les aplicacions d'algunes tècniques instrumentals d'anàlisi.
 • Valorar riscos i gestionar residus generats al laboratori d'anàlisi.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Conocer y aplicar el significado del equilibrio químico, las distintas constantes de equilibrio y los aspectos cuantitativos derivados, en especial en sistemas iónicos en disolución.
- Conocer los fundamentos de la teoría de errores, tratamiento estadístico de datos y resultados analíticos.
- Conocer el proceso analítico y los diferentes pasos que lo integran.
- Conocer y saber aplicar los métodos cuantitativos de análisis basados en el equilibrio químico (volumetrías y gravimetrías).
- Conocer los fundamentos y aplicaciones de algunas técnicas instrumentales de análisis.
- Valorar riesgos y gestionar residuos generados en el laboratorio de análisis.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24528
Professor/a responsable:
AGUIRRE PASTOR, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix