Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24


La asignatura de Biología Marina proporciona al alumno una amplia visión del conjunto de estrategias empleadas por los organismos marinos en su supervivencia, con especial incidencia en los aspectos fisiológicos. Estos conocimientos se complementan con los de asignaturas como botánica marina, zoología, zoología marina y ecología marina, además de servir de base en las asignaturas orientadas a la gestión y explotación de los recursos marinos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.
 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE28 : Ser capaç d'elaborar programes de formació i divulgació en els diversos àmbits de les ciències marines.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements bàsics de l'organització estructural i funcional (nutrició, reproducció, relació) de la diversitat de la vida al mar.
 • Conèixer els principals factors que influeixen en l'adaptació, nutrició, reproducció i relació (abiòtica i biòtica) dels éssers vius marins.
 • Conèixer les diverses adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels organismes marins, a més dels tipus biològics.
 • Aplicar les tècniques bàsiques de mostreig i classificació d'organismes en l'ambient marí i mesurar-ne les variables ambientals.
 • Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, redactar i executar projectes relacionats amb l'estudi de les adaptacions dels organismes en condicions naturals i controlades.
 • Ser capaç d'elaborar programes de formació i divulgació en l'àmbit de la biologia marina.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Identificar los mecanismos de adaptación (morfológicos, fisiológicos y de conducta) espec¡ficos a las condiciones ambientales del medio marino.
Conocer las estrategias reproductivas, de alimentación, de comunicación y reproductivas en los organismos marinos.
Identificar las adaptaciones específicas en los ambientes marinos bentónico, nectónico, intermareal, intersticial, de estuarios y de grandes profundidades.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24526
Professor/a responsable:
GIMENEZ CASALDUERO, MARIA FRANCISCA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix