Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La Botànica Marina és una assignatura formativa bàsica en el Grau de Ciències del Mar. El seu objectiu és aportar una ferramenta per a l'estudi de la diversitat marina. Per això, resulta imprescindible per a l'enteniment dels organismes i sistemes marins i litorals, dins una perspectiva biològica, ecològica i evolutiva.

La ubicació d'aquesta assignatura en el 2n semestre del 2n curs del Grau permet que l'alumnat complete els seus coneixements botànics que ja ha adquirit de forma introductòria en l'assignatura de Botànica del primer semestre. A més a més, s'utilitzen els coneixements bàsics aportats per l'assignatura generalista de Biologia de 1r curs. 

El programa de teoria presenta un fort component de ficologia, completat per un estudi de cormòfits marins i litorals i, finalment, una descripció d'hàbitats i comunitats vegetals litotals i marins. Aquests continguts s'analitzen pormenoritzadament en les 12 pràctiques de laboratori i en la sortida de camp.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la diversitat i adaptacions dels fongs i vegetals en els diversos ambients marins.
 • Adquirir coneixements dels camps d'aplicació de la botànica marina.
 • Utilitzar la informació i documentació necessària per a separar, identificar i inventariar els fongs i vegetals marins.
 • Conèixer les tècniques bàsiques del mostreig i determinació dels fongs i vegetals marins.
 • Adquirir coneixements de la distribució dels fongs i vegetals en els diversos biomes i ambients i de la seua conservació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

* Conocer la diversidad y adaptaciones de los hongos y vegetales en los diferentes ambientes marinos

*Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación de la Botánica Marina

*Utilizar la información y documentación necesaria para la separación, identificación e inventariado de los hongos y vegetales marinos

*Conocer las técnicas básicas del muestreo y determinación de los hongos y vegetales marinos

*Adquirir conocimientos de la repartición de los hongos y vegetales en los diferentes biomas y ambientes; así como, su conservación

 

 

;

Dades generals

Codi: 24525
Professor/a responsable:
TERRADAS FERNANDEZ, MARC
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix