Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura recoge buena parte de las competencias transversales del módulo básico y por tanto tiene un marcado carácter interdisciplinario y complementa la adquisición de competencias de las asignaturas de dicho módulo. El marco operativo de la asignatura es amplio y generalista, por lo que los fundamentos teóricos resaltan los aspectos más relevantes de los principales hitos del descubrimiento científico y paradigmas en Ciencias del Mar, centrándose en los procedimientos de la adquisición del conocimiento y habilidades. Su principal objetivo es comenzar a familiarizar al alumnado con las peculiaridades del ambientes marino y las pautas de la investigación científica en las Ciencias del Mar. Para ello, se pretende iniciar al alumnado en las bases del método científico y la comprensión de los fundamentos del diseño experimental. Se estimula la adquisición de destrezas en el uso de metodologías y herramientas básicas de obtención de información, procesado de información, interpretación de resultados y comunicación científica a lo largo de diferentes fases de un trabajo científico y posterior presentación pública de los resultados en unas Jornadas Científicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE18 : Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els compartiments del cicle de l'aigua.
 • Conèixer el desenvolupament històric de les ciències relacionades amb la mar.
 • Coneixement bàsic de les característiques dels organismes associats a les masses d'aigua.
 • Coneixement bàsic de les diverses tècniques d'estudi i mostreig en l'ambient marí i costaner.
 • Adquirir coneixements dels diversos camps d'aplicació de les ciències del mar.
 • Iniciació al mètode científic, plantejament d'hipòtesi i disseny experimental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos específicos:

- Adquirir formación interdisciplinaria

- Relacionar e interconectar ideas y conceptos de las Ciencias del mar con otras disciplinas

- Demostrar la destreza en el uso del lenguaje científico

- Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

- Adquirir habilidades básicas para el desarrollo del trabajo científico y uso de herramientas de comunicación científica

 

Al superar la asignatura, el estudiante habrá adquirido las competencias genéricas de buscar y gestionar información y  dominar las nuevas tecnologías a un nivel básico.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24519
Professor/a responsable:
BARBERA CEBRIAN, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix