Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Trabajo Fin de Grado se ubica en el cuarto curso del plan de estudios del Grado en Biología tratándose de una asignatura obligatoria tal y como recogen los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre y 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Las directrices que se establecen en la Universidad de Alicante para el desarrollo de esta asignatura quedan recogidas en la Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos de Fin de Máster en la Universidad de Alicante aprobada en el  Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el 30 de octubre de 2012 y publicada en el BOUA el 31 de octubre de 2012, así como la normativa propia de la Facultad de Ciencias.

Mediante la realización del Trabajo de Fin de Grado el alumnado deberá demostrar que ha adquirido, durante el transcurso de sus estudios de Biología, tanto las competencias específicas de la titulación, como las competencias generales o transversales tales como  competencias lingüísticas en idioma extranjero (nivel B1 o B2 para alumnado de grupos en castellano o grupo ARA, respectivamente) las relativas a la búsqueda y organización de documentación, a la redacción clara y concisa de una memoria escrita que recoja un trabajo original del alumno/a, y a la presentación en público de su trabajo de manera clara y adecuada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE44 : Realitzar serveis i processos en biologia.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Implementar bones pràctiques científiques i adquirir habilitats en l'ús de la nomenclatura, els convenis, les unitats i la terminologia biològica.
 • Saber planificar, dissenyar i executar projectes i treballs de recerca, redactar memòries científiques i tècniques i saber defensar-les davant una audiència.
 • Desenvolupar la formació acadèmica en situacions pràctiques reals i relacionar el món acadèmic amb el professional.
 • Demostrar coneixement sobre les teories i els principis relacionats amb la biologia i ser capaç d'aplicar els mètodes inductius i deductius.
 • Saber resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament establits, a més de desenvolupar estratègies per a analitzar i solucionar nous problemes.
 • Demostrar habilitat inicial per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.
 • Saber interpretar resultats procedents d'observacions i mesuraments sobre la base de la significació i les teories que els sustenten.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 26999
Professor/a responsable:
MARTINEZ-PINNA LOPEZ, JUAN ENRIQUE
Crèdits ECTS: 18,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 16,20

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,11
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,27
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,11
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,11
 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: IMMUNOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: GENÈTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01

Estudis en què s'imparteix