Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ I RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Des d'una perspectiva econòmica i social, la degradació dels ecosistemes ha estat objecte de l'atenció d'organismes nacionals i internacionals. Una de les prioritats esmentades amb més freqüència ha estat la de restaurar aquells ecosistemes que han assolit nivells de degradació elevats. Per exemple, l'Estratègia Biodiversitat 2020 llançada per la CE dóna suport a la restauració del 15% dels ecosistema degradats d'Europa. No es tracta només d'evitar els costos que suposen la degradació (en termes de pèrdua de productivitat, esgotament de recursos, catàstrofes naturals, etc.), sinó també d'augmentar els beneficis de la conservació. Les zones vegetades i amb abundància de fauna són percebudes cada vegada més favorablement per la societat. El manteniment i increment de la coberta vegetal són, per tot això, més que justificats.


A la Comunitat Valenciana s'ha invertit quantitats ingents d'esforç personal i material en diferents plans de revegetació i de restauració. Les perspectives de futur suposen la continuïtat d'aquestes tasques, així com modificacions respecte a les tècniques emprades tradicionalment. Aquestes novetats suposen una nova demanda tecnològica i de mà d'obra. D'altra banda, la renovació de la restauració fa que es contempli l'ús d'espècies natives, i en ocasions es recuperin tècniques tradicionals de baix impacte ambiental, contribuint també a la recuperació de la cultura ambiental tradicional.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE23 : Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.
 • CE24 : Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de poblacions.
 • CE25 : Relacionar les diferents interaccions entre espècies en el funcionament dels ecosistemes.
 • CE26 : Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de comunitats.
 • CE27 : Relacionar els fluxos d'energia i els cicles biogeoquímics en el funcionament dels ecosistemes.
 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE43 : Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
 • CE44 : Realitzar serveis i processos en biologia.
 • CE47 : Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.
 • CE48 : Avaluar l'impacte ambiental.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber aplicar els fonaments bàsics de l'ecologia a la gestió i restauració d'ecosistemes.
 • Aplicar correctament les tècniques d'anàlisi ecològica d'espècies, poblacions, comunitats i ecosistemes per a la gestió sostenible.
 • Entendre els problemes ambientals que originen la degradació dels ecosistemes i adquirir la capacitat d'elaborar propostes viables per a restaurar-los o recuperar-los.
 • Adquirir habilitats per a redactar i exposar plans de gestió, informes tècnics i científics en l'àmbit de la restauració ambiental i la gestió d'ecosistemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1.Saber aplicar els fonaments bàsics de l'Ecologia en la gestió i restauració d'ecosistemes.

2.Aplicar correctament les tècniques d'anàlisi ecològica d'espècies, poblacions, comunitats i ecosistemes per a la seva gestió sostenible.

3. Comprendre els problemes ambientals que originen la degradació dels ecosistemes i adquirir la capacitat d'elaborar propostes viables per restaurar-los o recuperar-los.

4. Adquirir habilitats per a la redacció i exposició de plans de gestió, informes tècnics i científics en l'àmbit de la restauració ambiental i de la gestió d'ecosistemes.

 

 

Dades generals

Codi: 26555
Professor/a responsable:
CORTINA I SEGARRA, JORDI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,76
Crèdits pràctics: 1,64
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,76
  Crèdits pràctics: 1,64
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix