Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECOFISIOLOGIA VEGETAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pertenece al Modulo Avanzado del Grado en Biología y se oferta en el séptimo semestre, correspondiente al cuarto curso de la Titulación, dentro del itinerario Biología Ambiental. Es una materia, por tanto, optativa de 6 ECTS.

La Ecofisiología vegetal es una disciplina experimental que trata de describir los mecanismos fisiológicos que subyacen a las observaciones ecológicas, en este caso, de las plantas. En otras palabras, la Ecofisiología aborda cuestiones ecológicas acerca del control del crecimiento, reproducción, supervivencia, abundancia o distribución geográfica de las plantas desde el punto de vista de que estos procesos son el resultado de las interacciones que establecen las plantas con su ambiente físico, químico y biótico. En su vertiente aplicada, especialmente en plantas de uso agrícola y forestal, permite la valoración de distintos genotipos, poblaciones y variedades para diferentes usos, así como estudiar los medios para incrementar la producción de los vegetales.

Es una disciplina claramente integradora que nos permite explicar las relaciones ecológicas observadas en las plantas a partir de conocimientos de fisiología, bioquímica, biofísica y biología molecular.

Esta asignatura no presenta incompatibilidades, aunque para su mejor aprovechamiento se recomienda que los estudiantes hayan superado las asignaturas Fisiología Vegetal I: Nutrición, Transporte y Metabolismo y Fisiología del Desarrollo Vegetal, para las cuales sirve, además de complemento formativo.

La lengua vehicular es el español.

Spanish will be the main language.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE18 : Analitzar l'estructura i funció dels virus, cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes animals i vegetals.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE23 : Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.
 • CE25 : Relacionar les diferents interaccions entre espècies en el funcionament dels ecosistemes.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la interacció dels vegetals amb el medi que els envolta.
 • Caracteritzar les diverses situacions d'estrès que poden patir les plantes a causa de factors climàtics, edàfics, antropogènics i biòtics.
 • Estudiar els efectes fisiològics, morfològics i bioquímics de les plantes en condicions adverses. Conèixer els processos de resposta de tolerància, aclimatació i adaptació.
 • Comprendre i analitzar els diversos mètodes i tècniques que s'empren en estudis ecofisiològics.
 • Avaluar i interpretar en laboratori i camp l'efecte i la resposta de les plantes en situacions d'estrés.
 • Elaborar i discutir resultats de recerca per escrit i verbalment. Fer servir bibliografia bàsica i altres fonts d'informació i adquirir vocabulari tècnic de la disciplina.
 • Reconèixer i interpretar les diverses relacions que estableixen les plantes amb altres organismes vius de l'entorn.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Comprender cómo funcionan los vegetales en interacción con el medio que les rodea.
- Caracterizar las diferentes situaciones de estrés que pueden sufrir las plantas debido a factores climáticos, edáficos, antropogénicos y bióticos.
- Estudiar los efectos fisiológicos, morfológicos y bioquímicos de las plantas frente a condiciones adversas. Conocer los procesos de respuesta de tolerancia, aclimatación y adaptación.
- Comprender y analizar los distintos métodos y técnicas que se emplean en estudios ecofisiológicos.
- Evaluar e interpretar en laboratorio y campo el efecto y respuesta de las plantas frente a diferentes situaciones de estrés.
- Elaborar y discutir resultados de investigación de forma escrita como oral. Manejar bibliografía básica y otras fuentes de información, así como adquirir vocabulario técnico propio de la disciplina.
- Reconocer e interpretar las diferentes relaciones que establecen las plantas con otros organismos vivos de su entorno.

 

 

Dades generals

Codi: 26551
Professor/a responsable:
GARMENDIA LOPEZ, IDOIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix