Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CULTIUS CEL·LULARS I ENGINYERIA TISSULAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura pertany al Modul Avançat del Grau en Biologia i s'ofereix en el setè semestre, corresponent al quart curs de la Titulació, dins de l'itinerari Biotecnologia i Biosanitaria. Es tracta d'una matèria optativa de 6 ECTS.

L'ús de la tecnologia de cultiu de cèl·lules animals i vegetals s'ha incrementat tant en la recerca biomèdica bàsica com en la indústria biotecnològica des de finals del segle passat. En la recerca bàsica aquest increment es deu entre uns altres al desenvolupament de les tecnologies de producció de proteïnes recombinants i d'anticossos monoclonales, la necessitat de models cel·lulars en biologia molecular i la creixent importància de la biologia cel·lular. En la indústria, l'ús de tecnologies basades en les cèl·lules animals per a la producció de biofármacos i bovines ha experimentat una ràpida expansió. A més, sorgeix una demanda social i legal de reemplaçar, reduir o refinar l'ús d'animals en l'experimentació, la qual cosa ha conduït a un increment en el desenvolupament de models cel·lulars eucariotes. En les dues últimes dècades, l'estudi de les cèl·lules troncals, així com les seues aplicacions en medicina regenerativa o com a models de malaltia, ha impulsat el desenvolupament d'aquestes tècniques. Així mateix, les tècniques de reproducció assistida han contribuït a augmentar l'interès pel seu estudi, a causa de la creixent necessitat de millorar el cultiu de gàmetes i embrions.
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació bàsica, tant teòrica com a pràctica, en tecnologies de cultius cel·lulars animals i vegetals, i una primera aproximació a les seues aplicacions en la recerca biomèdica i la indústria biotecnològica. El cultiu de cèl·lules vegetals té també importància biotecnològica. No obstant açò, la majoria de les aplicacions tenen més que veure amb la regeneració de noves varietats de plantes, transgèniques o no, que amb el cultiu de les cèl·lules en si. En la present assignatura estudiarem les tècniques de cultiu en suspensió de cèl·lules vegetals i les seues aplicacions biotecnològiques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE18 : Analitzar l'estructura i funció dels virus, cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes animals i vegetals.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE2 : Relacionar els principis físics i químics de la biologia.
 • CE20 : Comprendre les bases de la immunitat en els éssers vius.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE46 : Dissenyar models biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, els convenis i els procediments de cultius cel·lulars i l'enginyeria tissular i relacionar-ne els continguts amb els principis físics i químics de la biologia.
 • Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • Analitzar l'estructura de cèl·lules, teixits i òrgans animals i vegetals susceptibles de ser obtinguts i manipulats per les tècniques d'enginyeria tissular.
 • Utilitzar amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius implicats en la manipulació de cèl·lules i teixits animals i vegetals i en la generació de teixits artificials.
 • Identificar, a través del microscopi òptic i electrònic i en imatges obtingudes amb aquests instruments, els diversos estadis del desenvolupament embrionari d'animals i vegetals, a més d'interpretar, avaluar, processar i sintetitzar les dades obtingudes en cultius cel·lulars i enginyeria tissular.
 • Saber cercar, analitzar i comprendre informació científica per a redactar textos i informes científics i tècnics, a més de dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes, estudis i models relacionats amb les competències adquirides en cultiu cel·lular i enginyeria tissular, per a presentar-los i defensar-los en públi de manera verbal o escrita.
 • Ser capaç de reconèixer i valorar els processos biològics de la vida quotidiana, a fi de prestar serveis relacionats amb les competències adquirides durant els estudis de cultiu cel·lular i enginyeria tissular.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 26545
Professor/a responsable:
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix