Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES EN BIODIVERSITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Métodos en Biodiversidad es una asignatura formativa del módulo complementario de tipo Obligatoria que se imparte en el 3er curso (sexto semestre) del Grado de Biología. El objetivo fundamental de la asignatura es enseñar al alumno el manejo de herramientas básicas de estudio a distintos niveles de la biodiversidad, proporcionándole una visión general de las distintas aproximaciones, los conceptos básicos sobre diseño de muestreo y su aplicación en el estudio, gestión y uso de la biodiversidad.

Esta asignatura guarda relación con otras materias como la evolución, sistemática, ecología, biogeografía, ecología del paisaje y biología de la conservación. Esta asignatura resulta de gran interés en la formación de los futuros biólogos debido a su carácter aplicado constituyendo un componente crucial en la formación de profesionales capacitados en la gestión, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y que, en función de la especialización adquirida, puedan orientar sus actividades profesionales al mundo de la investigación sobre la diversidad biológica, a la gestión de especies y ecosistemas, la restauración del medio ambiente, el desarrollo rural sostenible o la cooperación al desarrollo compatible con la conservación de los recursos silvestres y cultivados.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE24 : Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de poblacions.
 • CE26 : Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de comunitats.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE47 : Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Proporcionar a l'alumnat una visió general i global de la biodiversitat i la problemàtica actual d'aquesta.
 • Adquirir el concepte de biodiversitat i estudiar-ne la relació amb altres matèries com l'evolució, la sistemàtica, l'ecologia, la biogeografia, l'ecologia del paisatge i la biologia de la conservació.
 • Adquirir els conceptes bàsics sobre disseny de mostreig i la seua aplicació a l'estudi i la gestió de la biodiversitat.
 • Aprendre a fer una pregunta d'acord amb el problema real i proposar un disseny experimental coherent amb aquesta.
 • Aprendre l'ús de les principals eines de mesurament i anàlisi de la biodiversitat i proporcionant-hi una visió general de les diverses aproximacions.
 • Sintetitzar les bases teòriques i els mètodes d'estudi de la biodiversitat en revisions d'estudis de cas i propostes concretes per a gestionar la biodiversitat i les activitats humanes en el context de la biologia de la conservació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Proporcionar al alumno una visión general y global de la biodiversidad y su problemática actual.

• Adquirir el concepto de biodiversidad estudiando su relación con otras materias como la evolución, sistemática, ecología, biogeografía, ecología del paisaje y biología de la conservación.

• Adquirir los conceptos básicos sobre diseño de muestreo y su aplicación en el estudio y la gestión de la biodiversidad.

• Aprender a realizar una pregunta acorde con el problema real y proponer un diseño experimental coherente con la misma.

• Aprender el manejo de las principales herramientas de medición y análisis de la biodiversidad, proporcionándole una visión general de las distintas aproximaciones.

• Sintetizar las bases teóricas y métodos de estudio de la biodiversidad en revisiones de estudios de caso y propuestas concretas para la gestión de la biodiversidad y las actividades humanas en el contexto de la biología de la conservación.

 

 

Dades generals

Codi: 26539
Professor/a responsable:
PENA MARTIN, CAROLINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,18
  Crèdits pràctics: 0,42
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,18
  Crèdits pràctics: 0,42
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,36
  Crèdits pràctics: 0,84

Estudis en què s'imparteix