Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODELITZACIÓ DE SISTEMES ECOLÒGICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Modelització de Sistemes Ecològics és una assignatura formativa del mòdul complementari de tipus Obligatòria que s'imparteix en el 3r curs (sisè semestre) del Grau de Biologia. El principal objectiu de l'assignatura és comprendre el funcionament dels sistemes ecològics, amb especial èmfasi en els cicles biogeoquímics. Aquesta assignatura es relaciona amb altres matèries com l'ecologia, l'oceanografia, la fisiologia vegetal i la geologia, proporcionant un marc per aprofundir en altres àrees com l'edafologia, la agrobiologia o la toxicologia. A més, el coneixement de la filosofia i la pràctica de la modelització constituirà una eina molt valuosa durant posteriors cursos i al llarg de la carrera professional.

Resultarà especialment interessant per a la formació de futurs biòlegs per tres raons. (1) Els aportarà coneixements fonamentals sobre el cicle de nutrients, carboni i aigua. (2) promourà una visió sistèmica del ecosistemes, els paisatges i el planeta. (3) Proporcionarà informació pràctica sobre models i modelització.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE23 : Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.
 • CE24 : Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de poblacions.
 • CE25 : Relacionar les diferents interaccions entre espècies en el funcionament dels ecosistemes.
 • CE26 : Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de comunitats.
 • CE27 : Relacionar els fluxos d'energia i els cicles biogeoquímics en el funcionament dels ecosistemes.
 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE46 : Dissenyar models biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els elements que caracteritzen els principals tipus de sistemes i models en ecologia.
 • Aplicar correctament les tècniques d'anàlisi i diagramació de l'estructura i les relacions entre components dels sistemes.
 • Conèixer els principals cicles biogeoquímics i els processos que els determinen i identificar les alteracions que provoquen els principals problemes ambientals actuals.
 • Conèixer les principals tècniques d'anàlisi per a estudiar els processos biogeoquímics.
 • Guanyar experiència en el treball al laboratori en biogeoquímica, incloent-hi la planificació i les mesures de seguretat.
 • Aplicar les tècniques i els coneixements adquirits a l'elaboració de models senzills d'ecosistemes, a partir de les dades analitzades i del coneixement de problemes ambientals concrets, i simular mesures de gestió.
 • Conèixer els principals models de simulació aplicats a la resolució de problemes ambientals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conèixer elements que caracteritzen els principals tipus de sistemes i models en ecologia.
2. Aplicar correctament tècniques d'anàlisi i diagramació de l'estructura i les relacions entre components dels sistemes.
3. Conèixer els principals cicles biogeoquímics i els processos que els determinen, identificant alteracions que provoquen problemes ambientals actuals.
4. Conèixer les principals tècniques d'anàlisi per a l'estudi de processos biogeoquímics.
5. Guanyar experiència en el treball en laboratori en biogeoquímica, incloent planificació i mesures de seguretat.
6. Aplicar els coneixements i tècniques adquirits per a l'elaboració de models senzills d'ecosistemes, a partir de les dades analitzades i del coneixement de problemes ambientals concrets, simulant mesures de gestió.
7. Conèixer els principals models de simulació aplicats a la resolució de problemes ambientals.

 

 

Dades generals

Codi: 26538
Professor/a responsable:
CORTINA I SEGARRA, JORDI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0,12
  Crèdits pràctics: 0,28
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix