Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES ESTRUCTURALS I FUNCIONALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas. Las técnicas estructurales y funcionales constituyen herramientas imprescindibles para el conocimiento y avance de la Biología, por lo que son fundamentales para la formación de un graduado en Biología. Existe una gran variedad de técnicas estructurales y funcionales, lo que permite el estudio de la estructura y la función biológica a distintos niveles, desde el molecular y celular al de tejidos, órganos e incluso al de individuo completo. Las competencias de aprendizaje de esta asignatura son fundamentalmente de carácter instrumental y se deberían coordinar, para ser complementarias a las impartidas en la asignatura de ¿Técnicas Moleculares¿. Por otro lado, debido a la marcada transversalidad de los contenidos de esta asignatura, sus objetivos de aprendizaje deben coordinarse y servir de apoyo para otras disciplinas importantes en la formación del biólogo como la Biología Celular, la Microbiología, la Fisiología Vegetal y la Fisiología Animal, entre otras.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE16 : Comprendre els mecanismes de la senyalització cel·lular.
 • CE18 : Analitzar l'estructura i funció dels virus, cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes animals i vegetals.
 • CE19 : Estudiar l'anatomia i morfologia animal i vegetal.
 • CE2 : Relacionar els principis físics i químics de la biologia.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE46 : Dissenyar models biològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments dels mètodes experimentals utilitzats per a estudiar l'estructura i funció dels organismes.
 • Conèixer les aplicacions i limitacions dels principals mètodes i models utilitzats per a l'estudi de l'estructura i funció dels organismes.
 • Manipular amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius per a estudiar les característiques estructurals i funcionals dels organismes i fer pràctiques de laboratori, bioassajos i diagnòstics biològics.
 • Analitzar, interpretar i avaluar dades obtingudes d'observacions i mesures de laboratori i comparar-les amb d'altres obtingudes de bibliografia i informes científics de diverses àrees de la biologia, a més de debatre-les i presentant-les per escrit o verbalment.
 • Reconèixer i identificar, amb tècniques bàsiques, els principals tipus d'estructures biològiques, des d'elements subcel·lulars fins a organismes passant pels diversos nivells d'organització i diferenciar-ne en fases els cicles de vida.
 • Reconèixer i identificar, amb tècniques bàsiques, les funcions dels organismes des del nivell subcel·lular fins a l'individu integrat com a tal i els mecanismes de regulació que hi intervenen.
 • Ser capaç de reconèixer i valorar els processos biològics de la vida quotidiana, amb la finalitat de prestar serveis biològics relacionats amb les competències adquirides durant els estudis de l'estructura i funció dels organismes.
 • Ser capaç de dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes, estudis i models basats en l'estudi de l'estructura i funció dels organismes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

· Conocer y respetar la normativa vigente en el uso y manejo de material biológico.

 

 

Dades generals

Codi: 26537
Professor/a responsable:
MARTINEZ GARCIA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,04
Crèdits pràctics: 1,36
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,52
  Crèdits pràctics: 0,68
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,52
  Crèdits pràctics: 0,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix