Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AMPLIACIÓ DE MICROBIOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Ampliación de Microbiología es un complemento a la asignatura Microbiología impartida en el tercer semestre (segundo curso) de la titulación, que profundiza en la microbiología ambiental y molecular, así como en los aspectos microbiológicos relacionados con la seguridad alimentaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE15 : Identificar les principals vies metabòliques.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE24 : Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de poblacions.
 • CE25 : Relacionar les diferents interaccions entre espècies en el funcionament dels ecosistemes.
 • CE27 : Relacionar els fluxos d'energia i els cicles biogeoquímics en el funcionament dels ecosistemes.
 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • CE8 : Comprendre i conèixer les bases genètiques de la biodiversitat.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE48 : Avaluar l'impacte ambiental.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer el paper dels microorganismes i dels metabolismes microbians en el manteniment de la biosfera i en els cicles biogeoquímics i analitzar la diversitat microbiana d'ambients aquàtics i terrestres.
 • Conèixer i aplicar tècniques moleculars i de cultiu a l'estudi dels microorganismes en els ambients naturals.
 • Conèixer i aplicar les tècniques d'identificació i classificació de microorganismes patògens.
 • Conèixer el paper dels microorganismes en la salut i les malalties humanes.
 • Comprendre les bases moleculars dels virus i la interacció amb altres organismes.
 • Conèixer les aplicacions mediambientals dels microorganismes.
 • Conèixer les tècniques d'anàlisi genòmica i metagenòmica i l'aplicació a l'estudi de l'evolució dels microorganismes.
 • Manipular amb seguretat microorganismes, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en microbiologia.
 • Planificar, dissenyar i executar recerques pràctiques en microbiologia, interpretant dades i valorant-ne els resultats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Reconocer el papel de los microorganismos y de los metabolismos microbianos en el mantenimiento de la biosfera y en los ciclos biogeoquímicos, y analizar la diversidad microbiana de ambientes acuáticos y terrestres.
• Conocer y aplicar técnicas moleculares y de cultivo al estudio de los microorganismos en sus ambientes naturales.
• Comprender las bases moleculares de los virus y su interacción con otros organismos.
• Conocer las técnicas de análisis genómico y metagenómico y su aplicación al estudio de la evolución de los microorganismos.
• Manipular con seguridad microorganismos, reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Microbiología.
• Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas en microbiología, interpretando datos y valorando los resultados.

 

 

Dades generals

Codi: 26533
Professor/a responsable:
ANTON BOTELLA, JOSEFA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix