Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOQUÍMICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22


La Bioquímica II es una asignatura de formación fundamental obligatoria en el Grado en Biología una vez que se han  estudiado las biomoléculas que participan en los procesos biológicos, el alumno está en disposición de examinar cómo se forman, cómo  interaccionan y cómo se regula dicha interacción resultando de todo ello el fenómeno que conocemos como vida. El análisis de dichos sucesos hace uso de principios físico-químicos adquiridos en los semestres anteriores. La comprensión del metabolismo y su relación con las diferentes condiciones en las que se desarrolla es fundamental para comprender las posibilidades de la vida y así ir conformando el currículo profesional del graduado en Biología

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE15 : Identificar les principals vies metabòliques.
 • CE16 : Comprendre els mecanismes de la senyalització cel·lular.
 • CE17 : Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el disseny general del metabolisme cel·lular, els principals mecanismes de regulació, els principis de la termodinàmica i les aplicacions en bioenergètica, la manera d'obtenir energia química i les transformacions químiques que ocorren en les vies del metabolisme intermediari.
 • Analitzar els mecanismes de la senyalització cel·lular i l'efecte sobre les vies metabòliques.
 • Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació en bioquímica i biologia molecular.
 • Adquirir les habilitats necessàries per a experimentar i interpretar dades procedents d'observacions i mesures en bioquímica i biologia molecular, a més de manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació.
 • Saber buscar, analitzar i comprendre els textos científics de bioquímica i biologia molecular i saber fer, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment a una audiència.
 • Reconèixer i valorar els processos bioquímics en la vida diària i utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la bioquímica i la biologia molecular, a més de relacionar-los amb altres disciplines de la biologia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Competencias generales:
CGUA2, CG1, CG3-CG10
Competencias específicas:
CE10, CE15, CE17, CE16, CE30, CE31-35, CE36, CE37, CE38-40

 

 

 

Dades generals

Codi: 26526
Professor/a responsable:
PIRE GALIANA, CARMEN LUCIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,48
Crèdits pràctics: 0,92
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 1,48
  Crèdits pràctics: 0,92
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix